Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Politikat e Privatesise

Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale ka për qëllim të përcaktojë parimet e përgjithshme dhe masat organizative dhe teknike për mbrojtjen, ruajtjen, sigurinë dhe administrimin e të dhënave personale. Ajo zbatohet për të gjitha të dhënat e përpunuara nga UK, në përputhje me “Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale “.

Përpunimi i të dhënave duhet të bëhet në përputhje me Kushtetutën, Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, si dhe me misionin e UK-së, siç përcaktohet në ligjin nr.9741, dt.21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe në statutin e këtij universiteti, duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut.

Per me shume informacion mund te lexoni me poshte materialin e plote te rregullores për mbrojtjen e të dhënave personale.

Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale….kliko

Politikat e Privatësisë – Universiteti Fan  S. Noli….kliko