Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

PERSONELI ADMINISTRATIV NË FAKULTETIN E EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

STAFI ADMINISTRATIV
PERSONELI NDIHMËS-MËSIMOR

Ndihmësja e Dekanit

Përgjigjet për zbatimin korrekt të detyrave të lëna nga Dekani. Ndihmon  në përgatitjen e materialeve për Dekanin dhe dërgimin e tyre në destinacion, merr dhe tejçon informacion dhe porosi brenda e jashtë fakultetit për problematika të ndryshme, ndjek realizimin e porosive të Dekanit për stafin akademik e administrativ. Ndihmësja e Dekanit përgjigjet për korrespondencën nga protokolli, procesverbalet e mbledhjeve të dekanatit, administrimin e vulës së fakultetit si dhe koordinon takimet e Dekanit me punonjësit, studentët, partnerët, publikun etj. Gjithashtu pjesë e detyrave të ndihmëses së Dekanit është edhe koordinimi i gjithë procesit të çertifikimit të provimit të gjuhës Greke.

Msc. Maria Tanushi

e-mail: dekanati@yahoo.com
             tanushimaria@yahoo.com


Specialist IT

Z. Dhimitri Konini


Sekretaria mësimore & Zyra e informimit të studentëve 

Sekretaria Mësimore dhe Zyra e informimit dhe orientimit të studentëve janë përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve. Zyra e Sekretarisë Mësimore është përgjegjëse për rregullimin, monitorimin dhe arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose  transkripti lidhur me studentët. Sekretaritë mësimore kanë përgjegjësi për hedhjen, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave mësimore të studenteve dhe të procesit mësimor dhe në mënyrë të veçantë kanë përgjegjësi për plotësimin e regjistrit bazë të studentëve. Kjo njësi është një strukturë racionale për të përmbushur sa më mirë detyrat e organizimit të procesit mësimor të fakultetit, në shërbim të studentëve dhe të stafit akademik.

Sekretaria mësimore

Znj. Teuta Naslazi – Kryesekretare

email: tnaslazi@yahoo.com

Znj. Engjëllushe Frashëri – Sekretare

email: engjellushefrasheri@hotmail.com

Zyra: 315

 

Zyra e informimit të studentëve 

Znj. Vilma Mosko (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë; Departamenti i Gjuhëve të Huaja)

email: moskovilma@yahoo.com

Znj. Enela Pepaj (Departamenti i Edukimit; Departamenti i Historisë dhe i Gjeografisë)

email: enelaeni@hotmail.com

Zyra: 313