Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Organizimi dhe Struktura ne FSHNH