Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

KS-INFO

Këshilli i Studentëve të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë

Këshillat e studentëve promovojnë dhe koordinojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të universitetit, si dhe në strukturat mësimore-kërkimore dhe në ato të shërbimeve. Këshilli i Përgjithshëm i Studentëve të Universitetit “Fan S. Noli” dhe Këshilli i Studentëve të çdo Fakulteti zgjidhet me votim nga të gjithë studentët. Ai ka në përbërje të tij përfaqësues të studentëve nga të gjitha fakultetet. Këshilli Studentor shpreh mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm të universitetit, si: për planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive etj.