Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Kancelari

Administrator i Universitetit

 Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)

Administratori i UK-së është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të universitetit. Ai është përfaqësues ligjor i universitetit për çështjet financiare dhe administrative, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.