Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DREJTORIA E KURRIKULËS DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL

PLANI VJETOR (PDF)


Z. Artur Prifti (CV) – Drejtor i Drejtorisë së Kurrikulës dhe Vlerësimit Institucional

Kjo dretjori kujdeset :

– për hartimin, organizimin dhe zbatimin e programeve të reja të studimit dhe çështje që lidhen me zbatimin e detyrave të lëna nga ASCAL-i, si dhe për monitorimin e cilësisë së zbatimit të kurrikulës në cikle të ndryshme të studimit

– për mbarëvajtjen e veprimtarive të përgjithshme kërkimore në institucion, mbikëqyrjen e procedurës së aplikimit dhe menaxhimit të projekteve kërkimore dhe hartimin e planit strategjik të nevojshëm për mbarëvajtjen e punës kërkimore e botuese.

– për zhvillimin e veprimtarive të trajnimit dhe të kualifikimit në zhvillimin e kompetencave profesionale, në mënyrat dhe praktikat e zhvillimit profesional të specialistëve të fushave të ndryshme

SEKTORET

Sektori i Kurrikulës, Vlerësimit Institucional dhe Alumni
Sektori i Teknologji Informacionit dhe Komunikimit
Sektori i Studimeve