Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Drejtoria Ekonomike

DREJTORIA EKONOMIKE

Z. Xhovan Saraçi – Drejtor i Drejtorisë Ekonomike

Kjo drejtori kryen administrimin në mënyrë të vazhdueshme të procesit të prokurimit, bazuar në legjislacionin në fuqi për prokurimet, si dhe menaxhon nevojat për transport dhe mirëmbajtje që ka UK-ja.

SEKTORET

Sektori i Prokurimeve dhe Investimeve

Sektori i Shërbimeve