Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DREJTORIA E KURRIKULAVE, SIGURIMIT TË CILËSISË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

DREJTORIA E KURRIKULAVE, SIGURIMIT TË CILËSISË DHE KËRKIMIT SHKENCOR


PLANI VJETOR (PDF)


Z. Artur Prifti (CV) – Drejtor i Drejtorisë së Kurrikulave, Sigurimit të Cilësisë dhe Kërkimit Shkencor

Kjo dretjori kujdeset :

  • për hartimin, organizimin dhe zbatimin e programeve të reja të studimit dhe çështje që lidhen me zbatimin e detyrave të lëna nga ASCAL-i, si dhe për monitorimin e cilësisë së zbatimit të kurrikulës në cikle të ndryshme të studimit
  • për mbarëvajtjen e veprimtarive të përgjithshme kërkimore në institucion, mbikëqyrjen e procedurës së aplikimit dhe menaxhimit të projekteve kërkimore dhe hartimin e planit strategjik të nevojshëm për mbarëvajtjen e punës kërkimore e botuese.
  • për zhvillimin e veprimtarive të trajnimit dhe të kualifikimit në zhvillimin e kompetencave profesionale, në mënyrat dhe praktikat e zhvillimit profesional të specialistëve të fushave të ndryshme

SEKTORET

Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë

Sektori i Projekteve Kërkimit Shkencor dhe Digjitalizimit