Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Drejtoria e Finances

DREJTORIA E FINANCËS

Z. Petrika Petro – Drejtor i Drejtorisë së Financës

Kjo drejtori ndjek :

  • të gjithë veprimet financiare që lidhen me shpenzimet për veprimtarinë e UK-së, pagesat e personelit në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Komunikimit dhe Promocionit, të shpenzimeve operative dhe investimeve në bashkëpunim me njësitë e tjera, si dhe bën mbylljen e bilancit vjetor për gjithë universitetin.
  • zbatimin e të gjithë procedurave financiare të realizimit të buxhetit të universitetit, të buxheteve të tjera (shërbime, donacione, projekte), mbajtjen e dokumentacionit përkatës në lidhje të ngushtë me organizmat financiare shtetërore në zbatim të akteve ligjore e nënligjore.

SEKTORËT

Sektori i Menaxhimit te Buxhetit dhe të Ardhurave

Sektori i Shërbimeve Financiare