Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Doktoratura dhe Tituj Akademikë

DOKTORATURA DHE TITUJ AKADEMIKË NË FAKULTETIN E EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Titulli “Prof. dr.”

Titulli Titulli “Prof. dr.”, Ali Jashari

Titulli “Profesor i asociuar”

Vendimi nr. 1280, datë 07.07. 2015,  Titulli “Profesor i asociuar”,  Dr.  Jonela Spaho

Vendimi nr. 23, datë  20.12.2013,  Titulli “Profesor i asociuar”,  Dr.  Pavllo Cicko

Vendimi nr. 24, datë 20.12.2013,  Titulli “Profesor i asociuar”,  Dr.  Anyla Maxhe

Vendimi nr. 13, datë  19.11.2013,  Titulli “Profesor i asociuar”,  Dr.  Dion Tushi

Vendimi nr. 10, datë 27.06. 2013,  Titulli “Profesor i asociuar”,  Dr.  Elona Biba

Profesor i asociuar”, Dr. Aleksandra Piluri

Profesor i asociuar”, Dr. Irena Nikaj


Titulli “Docent”

Vendimi nr. 19, datë  6. 12. 2013,  Titulli   “Docent”,  z.  Robert Stratobërdha

Vendimi nr. 21, datë  13. 12. 2011,  Titulli   “Docent”,  znj.  Vasilika Pojani

Vendimi nr.   9, datë  12.  4. 2011,  Titulli   “Docent”,  znj.  Mariela  Burda

Vendimi nr.   7, datë   17. 1. 2011,  Titulli   “Docent”,  znj.  Donika  Dardha


Mbrojtje disertacionesh të pedagogëve

ILIA BELLO

Titulli i disertacionit: “Aspektet transkulturore të politikave gjithpërfshirëse dhe të praktikave gjithpërfshirëse në edukimin e romëve”

Universiteti Sh.Kliment Ohridski, Fakulteti pedagogjik për arsimin, shkencën dhe artet, Sofje Bullgari.

 Udhëheqës shkencor: PMaria Baeva

Data e mbrojtjes: 31 tetor 2018

DR. ADELINA NEXHIPI

Tema “Aspekte te tranzicionit politik ne Shqipëri”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori – Filologji, Departamenti Histori

Udhëheqës shkencor: Prof. as. Dr Eva Tafili (Hyskaj)

Data e mbrojtjes: 21 shtator 2018

HYSNIE HYSKA

Titulli i disertacionit: “Sintagmat determinative në gjuhën shqipe”

 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

 Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Rami Memushaj

Data e mbrojtjes: 7 shtator 2017 

ARDIANA MICI

Titulli i disertacionit: “Vlerësimi Ekonomik i Hapësirës Ndërkufitare Ohër-Prespë”, 
 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
 
Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Merita Dollma 
 
Data e mbrojtjes: 19  shtator 2017 

ALBINA PAJO

Titulli i disertacionit: “ Çështje të kompetencës gjuhësore përmes terminologjisë së teksteve të gjuhës shqipe (alterteksti) në arsimin parauniversitar.
 
Universiteti Europian i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale
 
Udhëheqës shkencor: Prof. dr. Ali Jashari
 
Data e mbrojtjes: 19  qershor 2017 
 
 
EVIONDA PYLLI
 
Titulli i disertacionit: “ Menaxhimi I komunikimit në klasë në funksion të mësimdhënies efektive në arsimin fillor klasa  I-V Rajoni I Korçës”
 
Universiteti i Tiranës, Fkulteti i Shkencave Sociale
 
Udhëheqës shkencor: Prof. dr. Ali Jashari
 
Data e mbrojtjes: 3 prill 2017 
 

ORJON AGO

Titulli i disertacionit: Pakicat kombëtare dhe roli i tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Udheheqës shkencor: Pr. dr. Petrit Nathanaili

Data e mbrojtjes: 23 Nëntor 2016 

ERMIONA BRAHOLLI

Titulli i disertacionit: Resurset natyrore të territorit në rrethin e Durrësit dhe menaxhimi i tyre

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Udheheqës shkencor: Pr. dr. Trifon Ziu

Data e mbrojtjes: 09 Nëntor 2016 

ERMIRA JASHIKU

Titulli i disertacionit: Vlerësimi dhe menaxhimi i risqeve natyrore dhe antropogjene në rrethin e Korçës dhe të Devollit

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Udheheqës shkencor: Pr. dr. Vasil Trojani

Data e mbrojtjes: 12 Maj 2016 

LORENA ROBO (KOLE)

Titulli i disertacionit: “Vështrim diakronik dhe burimor i njësive frazeologjike në gjuhën angleze dhe shqipe”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Ilo Stefanllari

Data e mbrojtjes: 27 Janar 2016

DORELA KAÇAUNI (KONOMI)

Titulli i disertacionit: “Mësimdhënia e gjuhës angleze te fëmijët e vegjël”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Shpresa Delija

Data e mbrojtjes: 20 Janar 2016 

ALBA KREKA

Titulli i disertacionit“Marrëdhëniet Shqipëri – Kinë gjatë viteve 1960-1978”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Udhëheqës shkencor: Prof. dr. Petrit Nathanaili

Data e mbrojtjes: 2 Dhjetor 2015

ERIS RUSI

Titulli i disertacionit: “Përmasat e fantastikes në letërsinë shqipe të shekullit XX

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Dhurata Shehri

Data e mbrojtjes: 21 shtator 2015

 

ILIR SHYTA

Titulli i disertacionit: “Receptimi i poezisë së Lasgush Poradecit

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Dhurata Shehri

Data e mbrojtjes: 21 shtator 2015

 

ALMA KARASALIU

Titulli i disertacionit: “Analizë krahasuese dhe vlerësuese e veprave të shkrimtarit Xhonatan Suift nga gjuha angleze në  gjuhën shqipe”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Viktor Ristani

Data e mbrojtjes: 15 Korrik 2015

 

SUELA KOÇA

Titulli i disertacionit: “Studim përqasës për lidhjet leksiko-sintaksore të togfjalëshave të qëndrueshëm në anglishte dhe shqipe

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Ali Jashari

Data e mbrojtjes: 2 korrik 2015

 

JULIANA ÇYFEKU

Titulli i disertacionitCorpus linguistics and the gendered vocabulary of business ESP students.  A corpus – based study”

Universitetiti i Europës Juglindore,  Tetovë,  Maqedoni

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit.

Udhëheqës shkencor:   Prof. as. dr  Agim Poshka

Data e mbrojtjes: 10 Qershor 2015

 

DANIELA-CARMEN STOICA

Titulli i disertacionit: “Aspecte ale bilingvismului la aromanii din Corcea, Albania (Aspekte të diglosisë te arumunet e Korçës, Shqipëri)

Universiteti i Bukureshtit, Fakulteti i Letrave

Udhëheqës  shkencor:  Prof. dr. Nicolae  Saramandu

Data e mbrojtjes:  2 Qershor 2015

 

LINDITA KIRI (KURSHUMI)

Titulli i disertacionit“Evolucioni dhe pasojat gjeografike të proceseve gjeopopullative në qarkun e Durrësit pas vitit 1990”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Udhëheqës shkencor: Prof. dr. Bilal  Draci

Data e mbrojtjes: 15 Prill 2015

 

EDLIRA XEGA

Titulli i disertacionit: “Kontekstualizmi didaktik dhe tekstet mësimore të gjuhës angleze; një studim sociodidaktik i mësimit të gjuhës angleze tek nxënësit shqiptarë”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udheheqës shkencor: Prof. dr. Drita Hadaj

Data e mbrojtjes: 10 Prill 2015

 

LIRI SEITLLARI

Titulli i disertacionit: “Veçori strukturore dhe semantike të leksikut dhe frazeologjisë në veprën e Mitrush Kutelit”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Udheheqës shkencor: Prof. dr. Ali Jashari

Data e mbrojtjes: 25 Shkurt 2015

 

FABIOLA KADI

Titulli i disertacionit: “Tema fetare në poezinë franceze dhe shqiptare”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udheheqës shkencor: Prof. dr. Ilia Lengu

Data e mbrojtjes: 23 janar 2015

 

DONIKA DARDHA

Titulli i disertacionit: Natyra e  vështirësive në të nxënë në arsimin fillor. Çështje të programimit të individualizuar të nxënësve me këto vështirësi.  (Ndikimi i vështirësive  në të nxënë në gjithëpërfshirjen e NNVE)

Universiteti i Tiranës; Fakulteti i Shkencave Sociale

Udhëheqës shkencor: Prof. dr. Bardhyl Musai

Data e mbrojtjes: 08.01.2015

 

METIN VENXHA

Titulli i disertacionit: “Historia ekonomike e Shqiperisë në shekullin e XX-të”

Universiteti La Sapienza, Fakulteti i Shkencave Politike, Romë, Itali.

Udhëheqës shkencor: Prof. Gaetano Sabatini

Data e mbrojtjes: 16.12.2014

 

ALDA  JASHARI

Titulli i disertacionit: “Shqyrtime kontrastive për formën e brendshme të gjuhës në shqipe, përqasur me gjuhë të tjera indoevropiane”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Shezai Rrokaj

Data e mbrojtjes: 02.12.2014

 

FLORINA PAZARI

Titulli i disertacionit: “Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike  të Shqipërisë në funksion të zhvillimit të  ekonomisë rurale”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë

Udhëheqës  shkencor: Prof. as. dr. Merita Dollma

Data e mbrojtjes: 15.07.2014

 

EDLIRA MENKSHI

Titulli i disertacionit: “Trashëgimia kulturore në funksion të zhvillimit social-ekonomik të qarkut Korçë”.

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Histori-Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Eqerem Yzeiri

Data e mbrojtjes: 14.07.2014

 

OLSA PEMA

Titulli i disertacionit: “Mësimdhënia dhe të nxënët e gjuhëve të huaja në epokën e internetit”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Andromaqi  Haloci

Data e mbrojtjes: 03.07.2014

 

ERJOLA QAFZEZI

Titulli i disertacionit: “Aspekte teorike-praktike të përkthimit të letërsisë për fëmijë”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udhëheqës shkencor: Prof.dr. Viktor Ristani

Data e mbrojtjes: 30.04.2014

 

ERINDA PAPA

Titulli i disertacionit: “Proza social-psikologjike e Doris Lesingut

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Udhëheqës shkencor: Prof.dr.  Maks Daiu

Data e mbrojtjes: 12. 3. 2014

 

LINDITA KAÇANI

Titulli i disertacionit: “Probleme të gramatikës në mësimdhënien e mësimnxënien e gjuhës angleze”

Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Gjuhëve të  Huaja

Udhëheqës shkencor:  Prof. dr.  Ilo Stefanllari

Data e mbrojtjes: 17 dhjetor 2013

 

BENITA STAVRE

Titulli i disertacionit: “Shqipëria dhe shqiptarët në shkrimet e autorëve anglezë gjatë viteve 1920-1939”

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze

Udhëheqësi shkencor: Prof. dr. Gëzim Hadaj

Data e mbrojtjes: Dt. 08.07.2013