Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Department of Agronutrition

Department of Agronutrition

Hyrje Përshkrimi i departamentit, historiku, misioni, objektivat

  Laboratorët në varësi të departamentit,

  Antarët e departamentit

    Programet e shkurtuara të lëndëve për secilin pedagog

    Kontakti (e-mail i institucionit)

  Njoftime