Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
29 Mars, 2018

Day

Apply for a paid Traineeship Programme at the European Union Agency for Fundamental Rights in Vienna. Trainees are selected from nationals of the Member States of the European Union (28) and EU candidate (Albania, FYR Macedonia, Montenegro, Serbia, and Turkey) and potential candidate (Bosnia and Herzegovina and Kosovo*) countries. If you are interested in gaining...
Read More
Aplikoni për një program praktike me pagesë në Agjencinë e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore në Vjenë. Trajnerët do të përzgjidhen nga shtetasit e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian (28) dhe kandidatëve të BE-së (Shqipëri, ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Serbi dhe Turqi) dhe vendet kandidate potenciale (Bosnja dhe Hercegovina dhe...
Read More