Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“FAN S. NOLI” UNIVERSITY AWARDED THE “GOLD MEDAL” TO PROF.DR.ALI JASHARI, FOR THE DEDICATION, PROFESSIONALISM AND DIGNITY HE EDUCATED WHOLE GENERATIONS IN 25 YEARS OF TIRELESS ACADEMIC ACTIVITY, DURING A SPECIAL CEREMONY, WHERE ACADEMIC, SUPPORTIVE, ADMINISTRATIVE STAFF,

On June 28, 2021, the University "Fan S. Noli" awarded the "Gold Medal" to prof. dr. Ali Jashari in a special ceremony, which also coincided with the 68th anniversary of his birth. The ceremony was opened by the Rector of the University, prof. dr. Dhimitri Bello, who praised the extraordinary contribution of Professor Ali Jashari, the dedication and professionalism with which he educated whole generations during a tireless academic activity. "Professor Jashari has been in leading positions, as head of department, dean, deputy rector and rector, tasks which he has accomplished best, but who has always been modest for himself, appreciating and decorating other personalities from different areas of life. ”. Afterwards, the participants watched an introductory video with some of the most important moments in the life of Professor Ali Jashari, related to the academic and scientific activity, among them a special surprise from Flavia, the professor's granddaughter, who conveyed a very beautiful and emotional message for her grandfather on this day. Present at this ceremony, the director of the Institute of Linguistics and Literature, prof. dr. Valter Memisha, said that he feels privileged to have had a collaborator and friend as Professor Ali Jashari. "A man, teacher and collaborator, Professor Ali has defined his profile since he was a student and comes today at the age of 68 with dozens of scientific publications, which honor the professor, the University of Korca, education and albanological science in general. Professor Ali has already been identified as a teacher and as a researcher. He studied the phraseology of the Albanian language and worked on the Albanian word, compiling major works which are today in the Library of the University of Korça and beyond. " Former rector of this University, today dean of the Faculty of Agriculture, prof. as. dr. Gjergji Mero wished long life and further success in his work to Professor Ali Jashari. He stressed that this ceremony is an appreciation and promotion of the values of an exemplary academic, friend and leader. Afterwards, he shared with the participants some of the most important moments of work with Professor Ali Jashari, where he found one of his best collaborators and at the same time a very important contributor to the University "Fan S. Noli". The Rector of the University handed over to Professor Ali Jashari the "Gold Medal" and the Diploma that accompanies this motivation: "For the dedication, professionalism and dignity with which he educated whole generations in 25 years of tireless academic activity, for the work and contribution brought as a prominent professor of Albanian linguistics, as an author of major scientific works and university textbooks, and for the exaltation of the name of the University "Fan S. Noli" during the period when he worked as its director. As a sign of gratitude from the leaders, the academic staff and the students of the University "Fan S. Noli" on the occasion of the 68th anniversary of his birth ". Prof. dr. Ali Jashari thanked for this appreciation the leaders of the University "Fan S. Noli", the Academic Senate, as well as all colleagues, staff of this University, students and other guests present at this ceremony. He said that this appreciation and trust given to him today encourages him even more to continue working with the same dedication and with high honesty. The staff and students of the University "Fan S. Noli" had prepared for prof. Ali Jashari on this special day a symbolic gift. Prof. dr. Ali Jashari is the author and co-author of a series of publications in the field of linguistics, where we mention: "Dictionary of homonyms in the Albanian language"; "Lexical-phraseological dictionary of the province of Devoll"; "Dictionary with borrowed expressions in the Albanian language"; a series of publications on pre-university education for the Albanian language and critical thinking, exercises, summaries of various articles and papers, etc. Currently the professor has in his hands another work on Albanian linguistics, which will soon see the light of publication, and is the co-author of the "Great Dictionary of the Albanian language" part of the major project of the Academy of Sciences of Albania and the Academy of Sciences and Arts of Kosovo.

Më pas të pranishmit ndoqën një video prezantuese me disa nga momentet më të rëndësishme të jetës së profesor Ali Jasharit, të lidhura me veprimtarinë akademike dhe atë shkencore, mes tyre edhe një surprizë e veçantë nga Flavia, mbesa e profesorit, e cila përcolli një mesazh shumë të bukur dhe plot emocion për gjyshin e saj në këtë ditë.

I pranishëm në këtë ceremoni, drejtori i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, prof. dr. Valter Memisha, tha se ndihet i privilegjuar që ka patur një bashkëpunëtor e mik si profesor Ali Jashari. “Njeri, mësimdhënës dhe bashkëpunëtor si rrallë të tjerë, profesor Aliu e ka përcaktuar profilin e tij që kur ishte student dhe vjen sot në moshën 68-vjeçare me dhjetra botime shkencore, të cilat i bëjnë nder profesorit, Universitetit të Korçës, i bëjnë nder arsimit dhe shkencës albanologjike në përgjithësi. Profesor Aliu tashmë është identifikuar si mësimdhënës dhe si punonjës shkencor. Ai ka studiuar frazeologjinë e gjuhës shqipe dhe punoi për fjalën shqipe, duke hartuar vepra madhore të cilat sot ndodhen në Bibliotekën e Universiteti të Korçës dhe jo vetëm”.

Ish-rektori i këtij Universiteti, sot dekan i Fakultetit të Bujqësisë, prof. as. dr. Gjergji Mero i uroi jetë të gjatë dhe suksese të mëtejshme në punën e tij profesor Ali Jasharit. Ai theksoi se kjo ceremoni është një vlerësim dhe promovim i vlerave të një akademiku, miku dhe drejtuesi shembullor. Më pas, ai ndau me të pranishmit disa nga momentet më të rëndësishme të punës me profesor Ali Jasharin, tek i cili ka gjetur një nga bashkëpunëtorët e tij më të mirë dhe njëkohësisht një kontribues mjaft të rëndësishëm për Universitetin “Fan S. Noli”.

Rektori i Universitetit, i dorëzoi profesor Ali Jasharit “Medaljen e Artë” dhe Diplomën që e shoqëron me këtë motivacion: “Për përkushtimin, profesionalizmin dhe dinjitetin me të cilin edukoi breza të tërë në 25 vite veprimtarie të palodhur akademike, për punën dhe kontributin e sjellë si profesor i shquar i gjuhësisë shqiptare, si autor i veprave madhore shkencore dhe i teksteve universitare, dhe për lartësimin e emrit të Universitetit “Fan S. Noli” gjatë periudhës kur ka punuar si drejtues i tij. Në shenjë mirënjohjeje nga drejtuesit, stafi akademik dhe studentët e Universitetit “Fan S. Noli” me rastin e 68-vjetorit të lindjes”.  

Prof. dr. Ali Jashari ka falënderuar për këtë vlerësim drejtuesit e Universitetit “Fan S. Noli”, Senatin Akademik, si dhe të gjithë kolegët, stafin e këtij Universiteti, studentët dhe të ftuarit e tjerë të pranishëm në këtë ceremoni. Ai u shpreh se ky vlerësim dhe besim që i jepet sot e nxit edhe më tepër për të vazhduar punën me të njëjtin përkushtim e me ndershmëri të lartë.
Stafi dhe studentët e Universitetit “Fan S. Noli” kishin përgatitur për prof. Ali Jasharin në këtë ditë të veçantë një dhuratë simbolike.

Prof. dr. Ali Jashari është autor e bashkautor i një sërë botimesh në fushën e gjuhësisë, ku përmendim: “Fjalor i homonimeve në gjuhën shqipe”; “Fjalor leksiko-frazeologjik i krahinës së Devollit”; “Fjalor me shprehje të huazuara në gjuhën shqipe”; një sërë botimesh për arsimin parauniversitar për gjuhën shqipe dhe mendimin kritik, ushtrime, përmbledhje artikujsh dhe kumtesash të ndryshme etj. Aktualisht profesori ka në duar një tjetër vepër për gjuhësinë shqipe, e cila shumë shpejt do të shohë dritën e botimit, si dhe është bashkautor i “Fjalorit të madh të gjuhës shqipe” pjesë e projektit madhor të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.

Leave a Reply

en_USEnglish