Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sesione informimi nga AKKSHI lidhur me thirrjet për aplikim për Projekte

Në kuadër të thirrjeve për aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI) për Vitin 2023-2024 (Projektet Vijnë si Propozime të Universitetit me Biznesin) dhe për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për Vitin 2023, të shpallura nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, gjeni më poshtë linku ku mund të informoheni mbi dokumentacionet e nevojshme për aplikim: http://nasri.gov.al/drejtoria-e-programeve-kombetare-2/ .

Lidhur me thirrjet më sipër AKKSHI do të zhvillojë dy sesione informimi si në vijim:

  • PTI – Datë 12 Prill, Ora 12:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKTQw6QjY97ueEcP8euIfC6TnrsZXKtxtlfEHvkQzlao1%40thread.tacv2/1680863846583?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72%22%2c%22Oid%22%3a%22919673ca-4758-41c7-9b12-b508ca86fbe6%22%7d

Meeting ID: 358 802 408 611
Passcode: V9tyk9

  • PIKSH – Datë 13 Prill, Ora 12:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKTQw6QjY97ueEcP8euIfC6TnrsZXKtxtlfEHvkQzlao1%40thread.tacv2/1680863913269?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72%22%2c%22Oid%22%3a%22919673ca-4758-41c7-9b12-b508ca86fbe6%22%7d

Meeting ID: 315 808 372 144
Passcode: HdLoCQ

Leave a Reply