KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE
VITI AKADEMIK 2018-2019

Pranimi i kandidatëve në programet e ciklit të parë (bachelor), për vitin akademik 2018-2019, në Universitetin “Fan S. Noli”,  do të bëhet sipas kritereve të mëposhtme:

1. Pragu minimal i notës mesatare të përgjithshme të pranimit të kandidatëve për çdo program studimi sipas VKM Nr. 407, datë 01.06.2016 do të jetë nota 6;

2. Nota mesatare e përgjithshme përfshin (mesataren e tre viteve të arsimit të mesëm + mesataren e maturës / Maturës Shtetërore);

3. Nota mesatare e kandidatit mbi këtë prag do të ekuivalentohet me 50, 70 ose 100% të vlerësimit të dosjes së kandidatit, në varësi të programeve të studimit.

4. Nota mesatare e gruplëndëve të profilit përfshin notën mesatare të gruplëndëve të profilit të çdo programi studimi dhe ekuivalentohet nga 30-100% të vlerësimit të dosjes së kandidatit.

5. Programet e studimit 2-vjeçar me karakter profesional nuk kanë kriter pranimi notën mesatare.
 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet