Violeta Zere - kancelar

e-mail: vzere@unkorce.edu.al

Tel : 082243609

 

1.Kancelari është autoritet, në përbërje të rektoratit të UK.

2.Kancelari, për përbushjen e funksioneve të tij :

a) Drejton veprimtarinë e administratës;

b) Realizon administrimin financiar;

c) Drejton planifikimin dhe realizimin e investimeve;

ç) Mbikëqyr të gjitha procedurat e marrjes në punë;

d) Drejton procedurat e marrjes në punë dhe vlerësimin e performancës së punonjësve të administratës;

dh) Me autorizimin e rektorit, përfaqëson ose bashkëpërfaqëson UK në të gjitha proceset gjyqësore apo zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me palët e treta, persona fizikë ose juridikë.

e) Kryeson sekretariatin teknik, që mbështet veprimtarinë e këshillit të administrimit të UK.;

ë) Mbikëqyr zbatimin e ligjshmërisë në veprimtarinë e UK

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

Te gjitha kontaktet