DREJTORIA E FINANCËS

Z. Petrika Petro - Drejtor i Drejtorisë së Financës

Kjo drejtori ndjek :

  • të gjithë veprimet financiare që lidhen me shpenzimet për veprimtarinë e UK-së, pagesat e personelit në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Komunikimit dhe Promocionit, të shpenzimeve operative dhe investimeve në bashkëpunim me njësitë e tjera, si dhe bën mbylljen e bilancit vjetor për gjithë universitetin.
  • zbatimin e të gjithë procedurave financiare të realizimit të buxhetit të universitetit, të buxheteve të tjera (shërbime, donacione, projekte), mbajtjen e dokumentacionit përkatës në lidhje të ngushtë me organizmat financiare shtetërore në zbatim të akteve ligjore e nënligjore.

SEKTORËT

Sektori i Menaxhimit te Buxhetit dhe të Ardhurave

Sektori i Shërbimeve Financiare

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet