Njoftim për bursat për studentët të cilët plotësojnë kriteret për përfitim burse sipas VKM Nr.903 datë 21.12.2016

NJOFTIM PËR MËSIMIN ONLINE

 

PYETËSOR DREJTUAR STUDENTËVE "PËR ECURINË E MËSIMIT ONLINE" DHJETOR 2020

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Ndërdisiplinore Ndërkombëtare “Studimet krahasuese në shoqërinë moderne; Balkani në kontekst Europian dhe global”

NJOFTIM PËR BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2021-2022

Pages