NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E UNIKO TË KONTAKTOJNË ME PEDAGOGËT PËRKATËS PËR TË KONFIRMUAR EMAILET E TYRE.

Nëpërmjet këtij komunikimi me pedagoget, studentët do të informohen për mënyren se si do të procedohet për mësimin online sipas udhëzimit të Senatit akademik të zbardhur në faqen zyrtare.

E-mailet e pedagogëve i gjeni në faqen zyrtare të Uniko në fakultetin përkatës.

Informacioni te dergohet sipas shembullit:

Emer Mbiemer: Ana Rita
Adresa email: xxxxx@gmail.com
Cikli i studimeve: Bachelor
Programi i studimit: Gjuhe angleze
Viti: II
Grupi:1

NJOFTIM PËR STUDENTËT E PROGRAMEVE TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, PROGRAMEVE TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË PROGRAMET TË STUDIMEVE PROFESIONALE PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë të studimeve, programeve të integruar të studimeve ose të programet të studimeve profesionale, sipas VKM-së nr. 269, datë 29.3.2017 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, të ndryshuar me VKM-në nr. 40, datë 23.01.2019,

Pages

Location (Map)

Connect with us

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts