Sektori i Menaxhimit të Buxhetit dhe të Ardhurave


Znj. Violeta Zere - Specialist

Z. Ligor Gërdhe - Specialist