KËSHILLI I ETIKËS I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Prof. dr. Ali Jashari - Kryetar

Dr. Dorjan Marku - Anëtar

Dr. Ilir Shyta - Anëtar

Msc. Gentisa Furxhi - Anëtar

Msc. Edlira Donefski - Anëtar

Znj. Jonila Sula - Anëtar

Znj. Ismeralda Seidolli - Anëtar (Përfaqësuese e Studentëve)