PËRMBAJTJA E RREGULLORES SË STUDIMEVE

 

1.KREU I

- DISPOZITA TË PËRGJITHSHME fq.3

 

2.KREU II

- ORGANIZIMI DHE DREJTIMI NË UNIVERSITETIN E KORÇËS fq.4-6

 

3.KREU III

- REKRUTIMI I STAFIT AKADEMIK fq.6-7

 

4.KREU IV

- PROGRAMET E STUDIMIT DHE KRITERET E PRANIMIT fq.7-9

 

5.KREU V

- ORGANIZIMI I STUDIMEVE fq.9-19

 

6.KREU VI

- PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE fq. 20-30

 

7.KREU VII

- DIPLOMIMI fq.30-32

 

8.KREU VIII

- TRANSFERIMET, NDËRRIMI I FORMËS SË STUDIMEVE fq.33-35

 

9.KREU IX

- BAZA E TË DHËNAVE MBI STUDIMET DHE STUDENTËT,

CERTIFIKIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT PËR STUDENTËT fq.35-36

 

10.KREU X

- TË DREJTAT E DETYRIMET E STUDENTIT, TË STAFIT AKADEMIK

DHE ATIJ NDIHMËS MËSIMOR fq. 36-39

 

11.KREU XI

- DISPOZITA TË VEÇANTA fq.40

 

Për tu njohur më hollësisht rreth rregullores së studimeve mund të klikoni....regullore_studimeve

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com