ZV. DEKAN I FAKULTETIT

Zëvendësdekani siguron, në mungesë të dekanit, drejtimin e punës në Fakultetin perkatës. Ai kryen detyrat që i përcaktohen në urdhrin e dekanit dhe, në mungesë e me porosi të tij, nënshkruan dokumentet përkatëse.

Dr. Alba Kreka

Tel. : 0696442144 

e-mail: albakreka@yahoo.com