NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

 

 

SEKTORI I KURRIKULAVE DHE SIGURIMIT TË CILËSISË

Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë është pjesë përbërëse e strukturës organizative të UNIKO-së, brenda Drejtorisë së Kurrikulave Sigurimit të Cilësisë dhe Kërkimit Shkencor.

SKSC-ja përfshin dy drejtime pune që janë pandashmërisht të lidhur me njëri-tjetrin: “Zhvillimin e Programeve Mësimore” dhe “Vlerësimin Institucional”. Në këtë kuadër, ky sektor vazhdon të menaxhojë një rrjet të Sigurimit të Cilësisë në shkallë fakulteti dhe universiteti, i cili funksionon i mirëkoordinuar si në nivelin bazë të infrastrukturës institucionale, ashtu edhe në menaxhimin e burimeve njerëzore.

SKSC-ja ndjek në tërësi problemet që lidhen me përmbushjen e  standardeve për sigurimin e cilësisë.

SKSC-ja ndjek sigurimin e cilësisë, i cili përfshin kryesisht proceset e ndërmarra nga një institucion për arritjen e standardeve.

SKSC-ja ndjek kontrollin e cilësisë, i cili mat rritjen e cilësisë dhe synon ndërmarrjen e veprimeve dhe masave të përshtatshme për përmirësimin e vazhdueshëm të tyre.
Si i tillë, ai i shërben mirëmenaxhimit të sistemit të sigurimit të brendshëm të cilësisë dhe mbarëvajtjes së elementëve, njësive dhe strukturave të tij përbërëse në Universitetin “Fan S. Noli”.

Vlerësimi  i  cilësisë, (vlerësimi për akreditim institucional dhe vlerësimi për akreditim të programeve të studimit) realizohet në pesë fusha kryesore:

  1. Vlerësimi i cilësisë së organizimit dhe menaxhimit të UNIKO-së;
  2. Vlerësimi i cilësisë së burimeve njerëzore;
  3. Vlerësimi i kurrikulave;
  4. Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies dhe veprimtarisë shkencore;
  5. Vlerësimi i shërbimeve për studentët.

 

PLANI I VEPRIMIT PËR ZHVILLIMIN E SONDAZHIT KOMBËTAR TË STUDENTËVE

KALENDARI I VEPRIMTARIVE

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

RAPORTE TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM

2015-2016

2016-2017

 

NJËSITË E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË SIPAS FAKULTETEVE

FAKULTETI I BUJQËSISË:

Prof. as. dr. Gjergji Papa (Përgjegjës)                          

Msc. Aldona Minga                                         

Dr. Sulltanë Ajçe                                                         

Student: Kristi Bejko

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Msc. Olger Brame (Përgjegjës)                                                

Dr. Suela Pici                                                  

Dr. Edlira Menkshi                                          

Doc. Marjela Burda                                         

Student: Erotida Sevo

FAKULTETI I EKONOMISË:

Msc. Aida Mosko  (Përgjegjës)                                                            

Prof. as. dr. Oriola Theodhori                           

Doc. dr. Marinela Teneqexhi                            

Studente: Dejvi Hoxha

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE:

Dr. Maria Dojçe (Përgjegjës)                                                   

Msc. Blerina Çeliku                             

Msc. Blendi Baze                                                        

Dr. Desareda Mero                                                 

Studente: Elsa Hysi

           

Msc. Fotjola Stillo                  (Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë)    

* Përgjegjësit e Njësive të çdo fakulteti janë anëtarë të Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë në shkallë Universiteti

NJBSC NË SHKALLË UNIVERSITETI

Msc. Olger Brame                   

Prof. as. dr. Gjergji Papa

Msc. Aida Mosko

Dr. Maria Dojçe

Msc. Fotjola Stillo                    (Sektori i Kurrikulave dhe Sigurimit të Cilësisë)

Sara Metanj                 (Studente)

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com