Departamenti i Financë - Kontabilitet

 

PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË PARË (BACHELOR)

 • Programi i studimit:  Financë-Kontabilitet

Ky program jep një sistem bazë njohurish formuese në fushën e ekonomisë, menaxhimit të financës dhe kontabilitetit me objektiv kryesor formimin e specialistëve të aftë për të punuar si specialistë finance dhe kontabiliteti në njësitë publike dhe private. 

 

PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË DYTË

 • Master Profesional në Financë-Kontabilitet

Ky program synon zgjerimin e njohurive të fituara në ciklin e parë të studimeve për formimin e tyre si specialistë kontabiliteti dhe finance të njësive ekonomike të sektorit privat dhe shtetëror si dhe t’u japë mundësinë që një pjesë e tyre të vazhdojnë studime të mëtejshme në fushat e financës dhe kontabilitetit. Studentët aftësohen për të punuar në institucionet bankare, tatimore, doganore, sigurimet shoqërore por edhe të ushtrojë profesione të lira si kontabilist i miratuar, ekspert kontabël i regjistruar, këshilltar fiskal etj . 

 • Prof.as.dr. Majlinda  Bello  (Përgjegjësi i deparatmenti )
 • Prof.as.dr. Frederik Çuçllari
 • Prof.as.dr. Alketa Zheku
 • Prof.as.dr. Eleni Vangjeli
 • Prof.as.dr. Anila Mançka
 • Dr. Genci Gjançi
 • Dr. Klaudeta Merollari
 • Dr. Klaudia Lipi
 • Dr. Kostandin Nasto
 • Dr. Sorina Kotti
 • Msc. Aida Mosko
 • As. pedagog. Marsida Harremi  
 • Msc. Jorida Agolli
 • Msc. Junada Sulillari 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet