VEPRIMTARI

“TË RINJTË DREJT EVROPËS”- TAKIM I ZHVILLUAR NGA UNIVERSITETI MESDHETAR I SHQIPËRISË ME STUDENTË TË UNIKO

Në datën 4 dhjetor 2019, studentë të UNIKO morën pjesë në takimin “Të rinjtë drejt Evropës” të zhvilluar nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, mbështetur nga EUROPE AID IPA2014/...

“MENAXHIMI I KLASËS”- SEMINAR TRAJNUES ME MËSUES TË GJUHËVE TË HUAJA

Në datat 22-24 nëntor, në mjediset e Rektoratit të UNIKO u zhvillua një seminar trajnues për mësuesit e gjuhës së huaj mbështetur nga TEAVET dhe Qendra për Formimin e Vazhduar e...

FSHNH ORGANIZOI DITËN NDËRKOMBËTARE TË FILOZOFISË ME TEMË: “REFLEKSIONE NË FILOZOFINË E NIKOLA MAKIAVELIT”

Në datën 22 nëntor 2019, departamenti i shkencave sociale i Universitetit “Fan S. Noli”, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Filozofisë, zhvilloi simpoziumin shkencor me temë: “...

KQZ ZHVILLOI NJË LEKSION TË HAPUR PËR TË DREJTËN E VOTËS ME STUDENTË TË UNIKO

Në datën 21 nëntor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi një leksion të hapur për të drejtën e votës me studentë të UNIKO. Takimin e hapi pedagogu, dr. Eris Rusi, i cili...

“FAKE NEWS”- LEKSION I HAPUR NGA GAZETARI, Z. ILIR ALIAJ ME STUDENTË TË UNIKO

Në datën 20 nëntor 2019, në mjediset e Rektoratit u zhvillua leksioni i hapur me temë "Fake News", nga gazetari, z. Ilir Aliaj. Ky leksion u organizua nga Qendra për Zhvillimin dhe...

“MODELIMI SOCIAL DHE DELIKUENCA”- SEMINAR INFORMUES ME STUDENTË TË UNIKO

Në datën 17 nëntor 2019, në Amfiteatrin e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua seminari informues “Modelimi social dhe delikuenca”. Në këtë seminar, të organizuar nga...

UNIKO NËNSHKROI MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN “MARIN BARLETI”, TIRANË

Në datën 16 nëntor 2019, rektori i UNIKO, prof. dr. Ali Jashari dhe zëvendësrektori i Universitetit “Marin Barleti”, prof. dr. Artan Shyti nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit...

U PREZANTUA PËR STUDENTËT E UNIKO KONKURSI “KORRUPSIONI NË LENTE”

Në datën 15 nëntor 2019, në mjediset e Bibliotekës Shkencore të UNIKO u prezantua konkursi “Korrupsioni në lente” i organizuar nga fondacioni “Qendra Evropiane” me mbështetjen e...

Pages

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

HISTORIKU I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u hap në bazë të Urdhërit nr. 16, datë 17.01.2012 të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës, mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës dhe në nenin 41 të Ligjit “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”. Kjo njësi e re në Universitetin “Fan S. Noli” u krijua si rezultat i riorganizimit të Fakultetit të Mësuesisë, i themeluar në vitin 1992, në dy fakultete:

 1. Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane
 2. Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

Misioni parësor i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, është përgatitja dhe formimi cilësor i studentëve në të gjitha ciklet e studimit si dhe kërkimi shkencor në fushat përkatëse. 

Studimet në këtë Fakultet organizohen me kohë të plotë dhe me kohë të pjesëshme në dy cikle: cikli i parë "Bachelor"; cikli i dytë: "Master Profesional" dhe "Master Shkencor" mbështetur në Deklaratën e Bolonjës.

Në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane janë hapur këto programe studimi:

Programe profesionale 2-vjeçare:

 1. Shërbim Social (2018)

Në ciklin e parë "Bachelor" (me kohë të plotë):

 1. Filozofi-Sociologji (dt. 17.06.2002)
 2. Administrim dhe politika sociale (dt. 04.07. 2013)
 3. Matematikë-Fizikë (dt. 04.06.2008)
 4. Matematikë-Informatikë (dt. 04.06.2008)
 5. Teknologji Informacioni (dt. 03.06.2010)
 6. Biologji-Kimi (dt. 12.05.2010)
 7. Infermier  përgjithshëm (dt. 10.07.1995)
 8. Mami (dt. 22.08.2005)

Në ciklin e dytë “Master Profesional" janë hapur këto programe studimi :

 1. Infermieristikë (dt. 06.05.2015)
 2. Administrim Publik (dt. 07.04.2017)
 3. Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit (2018)

Në ciklin e dytë “Master i Shkencave" është hapur programi i studimit:

 1. Master i Shkencave në Filozofi Sociale
 2. Mësues në Matematikë dhe Informatikë-Fizikë
 3. Mësues në Biologji-Kimi
 4. Mësues  në "Shkenca Sociale"

Mësimdhënia në programet e mësipërme mbështetet mbi formimin akademik dhe profesional të pjesëtarëve të stafit akademik të FSHNH. Ajo reflekton një standart të lartë të cilësisë duke kultivuar kompetencën në programet e studimit si dhe duke nxitur kërkimin shkencor.

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane ka një staf të brendshëm akademik me 53 pedagogë: 2 profesorë, 1 profesor i asociuar, 22 doktorë shkencash, 2 docentë dhe 26 lektorë në proces doktorature.

       Mbështetur në udhëzimet e MASH, Urdhër nr. 110, dt. 09.03.2011 për: “Nevojat për Trajnimin e Mësuesve dhe Drejtuesve të Arsimit Parauniversitar”,  pranë  Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe  Shkencave Humane, në vitin 2013 u çel Qendra e Ekselencës, e akredituar për 17 module trajnimi, me një infrastrukturë të përshtatshme për trajnimin e mësuesve dhe një bibliotekë të specializuar për këtë qëllim .

      Veprimtarinë akademike dhe shkencore, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane e zhvillon në dy godina, godina ekzistuese e Shkollës së Infermierisë dhe godina e re (ish Divizioni). Këto ambjente kanë infrastrukturë bashkëkohore për veprimtari mësimore dhe shkencore. Struktura e godinave përbëhet nga: 1 amfiteatër, 6 salla leksionesh, 8 salla seminaresh; 12 laboratore përkatësisht: 2  laboratorë Biologjie dhe Kimie, 1 laborator Fizike,2 laboratorë Informatike, 1 laborator Obstetrikë-Gjinekologji, 2 laboratore Anatomo-Fiziologji, 3 laboratore Infermieristikë dhe 1 laborator Kirurgjikal. Në godinë gjenden edhe 1 bibliotekë, 1 sallë informatike, 1 sekretari, salla e pedagogëve, 1 zyrë, 1 zyrë arkivi, një ambjent për studentët etj.

Biblioteka në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, ka një kapacitet prej 30 vendesh. Ajo është e pajisur me literaturë të specializuar dhe pajisje të tjera të nevojshme si kompjutera, printera, skaner, televizor, videoplayer,etj.

Në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane janë ftuar të mbajnë leksione dhe të zhvillojnë biseda personalitete diplomatike, shkencore dhe letrare.

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane ka organizuar simpoziume shkencore, konferenca shkencore ndërkombëtare, si dhe një tërësi seminaresh shkencore. Gjithashtu, janë botuar  përmbledhje me materiale nga konferenca, nga simpoziumet, monografi etj. Çdo vit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane organizon veprimtari të ndryshme kulturore, promovuese dhe shkencore me stafin akademik dhe me studentët.

    

INFORMACION

DEKAN I FAKULTETIT

Prof.dr Gjergji Pendavinji

 Nr.Tel: ++355 822 43300

e-mail: gpendavinji@unkorce.edu.al

 

 

NDIHMËSJA E DEKANIT

Znj. Amelita Themeli

e-mail: amelita.themeli@yahoo.com

SEKRETARIA E FAKULTETIT

Nr.Tel: ++355 822 47922

Sekretare: Zarife Dhamo

e-mail: zdhamo@unkorce.edu.al

e-mail: dhamoz@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com