VEPRIMTARI

STAFI AKADEMIK I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE ZHVILLOI NJË TRAJNIM PËR SHËRBIMET QË OFRON PAKETA “OFFICE 365 FOR EDUCATION”

Në datën 17 korrik 2020, u zhvillua një trajnim me stafin akademik të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane për përdorimin e aplikacioneve të paketës “Office 365 for...

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE SOCIALE ORGANIZOI LEKSIONIN E HAPUR ME TEMË "PARADOKSE TË JETËS SHOQËRORE DHE IMAGJINATA SOCIOLOGJIKE", I FTUAR, PROF. DR. FATOS TARIFA

Në datën 17 janar 2020, departamenti i shkencave sociale i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, zhvilloi leksionin e hapur me temë "Paradokse të jetës shoqërore...

STUDENTËT E “LABORATORIT TË DIJES” KURORËZUAN ME SUKSES OLIMPIADËN “RROKE SHKENCËN”

Nga data 2-7 dhjetor 2019, studentët e “Laboratorit të dijes” organizuan olimpiadën “Rroke shkencën”, një nismë e ndërmarrë nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane,...

FSHNH ORGANIZOI DITËN NDËRKOMBËTARE TË FILOZOFISË ME TEMË: “REFLEKSIONE NË FILOZOFINË E NIKOLA MAKIAVELIT”

Në datën 22 nëntor 2019, departamenti i shkencave sociale i Universitetit “Fan S. Noli”, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Filozofisë, zhvilloi simpoziumin shkencor me temë: “...

STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMIT “ADMINISTRIM DHE POLITIKA SOCIALE” ZHVILLUAN NJË ORË PRAKTIKE MES TË MOSHUARVE TË “VILËS KENEDI” NË KORÇË

Studentët e vitit II të programit të studimit “Administrim dhe politika sociale” organizuan një vizitë në qendrën rezidenciale "Vila Kenedi" në qytetin e Korçës. Kjo vizitë u...

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE SOCIALE ORGANIZOI LEKSIONIN E HAPUR ME TEMË: “ETNOGRAFIA SHQIPTARE NË PERIUDHËN E KOMUNIZMIT”

Në datën 8 nëntor 2019, departamenti i shkencave sociale në FSHNH organizoi leksionin e hapur me temë: “Etnografia shqiptare në periudhën e komunizmit”, ku u prezantua dhe libri...

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE SOCIALE ORGANIZOI NJË ORË TË HAPUR LEKSIONI- I FTUAR STUDIUESI DHE PUBLICISTI NDRIÇIM KULLA

Në datën 25 tetor 2019,   departamenti i Shkencave Sociale të Universitetit “Fan S. Noli” organizoi një leksion të hapur me temë: “Mendimi shoqëror dhe politik shqiptar”, ku i ftuar...

DEPARTAMENTI I BIOLOGJI–KIMISË ORGANIZOI LEKSIONIN E HAPUR “RUAJTJA E USHQIMEVE ME METODA KIMIKE”

Në datën 20 qershor 2019, Departamenti i Biologji–Kimisë organizoi leksionin e hapur me temë: “Ruajtja e ushqimeve me metoda kimike–shembuj të konservantëve të...

Pages

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

HISTORIKU I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u hap në bazë të Urdhërit nr. 16, datë 17.01.2012 të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës, mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës dhe në nenin 41 të Ligjit “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”. Kjo njësi e re në Universitetin “Fan S. Noli” u krijua si rezultat i riorganizimit të Fakultetit të Mësuesisë, i themeluar në vitin 1992, në dy fakultete:

 1. Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane
 2. Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

Misioni parësor i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, është përgatitja dhe formimi cilësor i studentëve në të gjitha ciklet e studimit si dhe kërkimi shkencor në fushat përkatëse. 

Studimet në këtë Fakultet organizohen me kohë të plotë dhe me kohë të pjesëshme në dy cikle: cikli i parë "Bachelor"; cikli i dytë: "Master Profesional" dhe "Master Shkencor" mbështetur në Deklaratën e Bolonjës.

Në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane janë hapur këto programe studimi:

Programe profesionale 2-vjeçare:

 1. Shërbim Social (2018)

Në ciklin e parë "Bachelor" (me kohë të plotë):

 1. Filozofi-Sociologji (dt. 17.06.2002)
 2. Administrim dhe politika sociale (dt. 04.07. 2013)
 3. Matematikë-Fizikë (dt. 04.06.2008)
 4. Matematikë-Informatikë (dt. 04.06.2008)
 5. Teknologji Informacioni (dt. 03.06.2010)
 6. Biologji-Kimi (dt. 12.05.2010)
 7. Infermier  përgjithshëm (dt. 10.07.1995)
 8. Mami (dt. 22.08.2005)

Në ciklin e dytë “Master Profesional" janë hapur këto programe studimi :

 1. Infermieristikë (dt. 06.05.2015)
 2. Administrim Publik (dt. 07.04.2017)
 3. Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit (2018)

Në ciklin e dytë “Master i Shkencave" është hapur programi i studimit:

 1. Master i Shkencave në Filozofi Sociale
 2. Mësues në Matematikë dhe Informatikë-Fizikë
 3. Mësues në Biologji-Kimi
 4. Mësues  në "Shkenca Sociale"

Mësimdhënia në programet e mësipërme mbështetet mbi formimin akademik dhe profesional të pjesëtarëve të stafit akademik të FSHNH. Ajo reflekton një standart të lartë të cilësisë duke kultivuar kompetencën në programet e studimit si dhe duke nxitur kërkimin shkencor.

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane ka një staf të brendshëm akademik me 53 pedagogë: 2 profesorë, 1 profesor i asociuar, 22 doktorë shkencash, 2 docentë dhe 26 lektorë në proces doktorature.

       Mbështetur në udhëzimet e MASH, Urdhër nr. 110, dt. 09.03.2011 për: “Nevojat për Trajnimin e Mësuesve dhe Drejtuesve të Arsimit Parauniversitar”,  pranë  Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe  Shkencave Humane, në vitin 2013 u çel Qendra e Ekselencës, e akredituar për 17 module trajnimi, me një infrastrukturë të përshtatshme për trajnimin e mësuesve dhe një bibliotekë të specializuar për këtë qëllim .

      Veprimtarinë akademike dhe shkencore, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane e zhvillon në dy godina, godina ekzistuese e Shkollës së Infermierisë dhe godina e re (ish Divizioni). Këto ambjente kanë infrastrukturë bashkëkohore për veprimtari mësimore dhe shkencore. Struktura e godinave përbëhet nga: 1 amfiteatër, 6 salla leksionesh, 8 salla seminaresh; 12 laboratore përkatësisht: 2  laboratorë Biologjie dhe Kimie, 1 laborator Fizike,2 laboratorë Informatike, 1 laborator Obstetrikë-Gjinekologji, 2 laboratore Anatomo-Fiziologji, 3 laboratore Infermieristikë dhe 1 laborator Kirurgjikal. Në godinë gjenden edhe 1 bibliotekë, 1 sallë informatike, 1 sekretari, salla e pedagogëve, 1 zyrë, 1 zyrë arkivi, një ambjent për studentët etj.

Biblioteka në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, ka një kapacitet prej 30 vendesh. Ajo është e pajisur me literaturë të specializuar dhe pajisje të tjera të nevojshme si kompjutera, printera, skaner, televizor, videoplayer,etj.

Në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane janë ftuar të mbajnë leksione dhe të zhvillojnë biseda personalitete diplomatike, shkencore dhe letrare.

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane ka organizuar simpoziume shkencore, konferenca shkencore ndërkombëtare, si dhe një tërësi seminaresh shkencore. Gjithashtu, janë botuar  përmbledhje me materiale nga konferenca, nga simpoziumet, monografi etj. Çdo vit, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane organizon veprimtari të ndryshme kulturore, promovuese dhe shkencore me stafin akademik dhe me studentët.

    

INFORMACION

DEKAN I FAKULTETIT

Prof.dr Gjergji Pendavinji

 Nr.Tel: ++355 822 43300

e-mail: gpendavinji@unkorce.edu.al

 

 

NDIHMËSJA E DEKANIT

Znj. Amelita Themeli

e-mail: amelita.themeli@yahoo.com

SEKRETARIA E FAKULTETIT

Nr.Tel: ++355 822 47922

Sekretare: Zarife Dhamo

e-mail: zdhamo@unkorce.edu.al

e-mail: dhamoz@yahoo.com