Presentation of the “ENCHASE” Project

Presentation of the “ENCHASE” Project

On 1 October 2014 was held the next meeting of IQAU. At the meeting were representatives of Rectorate.

Highlights of the meeting:

  1. Presentation of the "Enchase" Project  for Quality Assurance where "Fan S. Noli" University is one of the participants within the network of Albanian several other European universities;
  • Internal Quality Assurance - structure, documentation, strengthening of “The Curricula And Quality Assurance Ofice” structure;
  • Restructuring of IQA Manual;
  • Appendices Manual as Quality Assurance tools and concrete ways of measuring the IQA indicators.
  1. Presentation about experience and knowledge derived by the participation of representatives of IQA in "Summer Academy" organized at the University of Koblenz, Germany, within the "ENCHASE" project.

The program of "Summer Academy" includes intensive lectures and presentations on Quality Assurance System in European HEIs.

In conclusion, the full material covered in the Summer Academy were made available to participants.

DOWNLOAD PRESENTATION POWERPOINTTakimi i radhës me Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Në datën 11 Prill 2014 u zhvillua takimi i radhës me Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues të Rektoratit.

Përveç të tjerash u diskutua rreth elementëve të përfshirë në raportin e ESG 1.2 në kuadër të veprimtarive të projektit TEMPUS “ENCHASE” dhe “vjelje e mendimeve” në lidhje me vështirësitë e hasura deri më tani në hartimin e raporteve të vlerësimit të brendshëm për këtë standard, si vijon:

  1. Hartimi dhe miratimi i Programeve të reja të Studimit. (Korniza Kombëtare e IAL-ve, termat e jashtëm të referencës);
  2. Lidhja me tregun e punës dhe planifikimi i burimeve njerëzore dhe akademike në funksion të tij;
  3. Përfshirja e autoriteteve drejtuese dhe e stafit akademik në etapa të caktuara të procedurave të hapjes së një programi studimi;
  4. Detajimi dhe qartësimi i objekteve të të nxënit dhe metodikës së mësimdhënies;
  5. Monitorimi i vazhdueshëm dhe rishikimi periodik i ecurisë së programit të studimit.

Në përfundim u diskutua mbi procesin e vetëvlerësimit, ndryshimet në format e hartimit të raportit të vlerësimit dhe mundësitë e përmirësimit të tyre.


 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet