DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE, KOMUNIKIMIT DHE PROMOCIONIT

Z. Gjergji Permeti - Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Komunikimit dhe Promocionit

Kjo drejtori kujdeset : 

  • për ndjekjen dhe mbikëqyrjen e të gjitha çështjeve për menaxhimin e burimeve njerëzore të institucionit; kryerjen e veprimeve për pranimin, evidencimin, shpërndarjen dhe nisjen e korrespondencës në UK; ruajtjen, përpunimin dhe vënien në shfrytëzim të dokumenteve të krijuara apo të ardhura në UK; kontrollin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, si dhe të Statutit, rregulloreve, dhe akteve të brendshme të universitetit gjatë zhvillimit të veprimtarisë së këtij institucioni;
  • për marrëdhëniet me jashtë, si dhe marrëdhëniet brenda universitetit dhe me publikun ;
  • për sigurimin, përpunimin, trasferimin dhe mbarëvajtjen e informacionit, në bashkëpunim me strukturat e tjera në Rektorat, ministrinë përgjegjëse për arsimin, INSTAT-in dhe institucione të tjera jashtë UK-së, mbikëqyrjen e shkëmbimit të informatizuar të të dhënave ndërmjet Universitetit dhe institucioneve të tjera jashtë tij, si dhe për hartimin e projektdokumentacionit për emërtimet e diplomave për të gjitha ciklet e studimit.

SEKTORËT

Sektori Juridik dhe Arkiv-Protokollit

Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Promocionit

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet