Dega Ekonomike është njësi administrative pranë rektoratit, në varësi të Kancelarit të Universitetit, e cila drejtohet nga kryetari i degës dhe në përbërjen e saj ka:

  • Kryetar Dege
  • Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve.

 

1. Detyrat e Kryetarit të Degës janë:

Kryetari i degës ekonomike menaxhon veprimtarinë e përditshme ekonomike të universitetit.

Ndjek realizimin e zbatimit të planit vjetor të mallrave dhe shërbimeve, sipas ndarjeve të miratuara nga organet përkatëse.

Mbështetur në regjistrin e parashikimeve publike plotëson nevojat me mallra dhe shërbime të njësive, sipas kërkesave të sjella nga këto njësi.

Mbështetur në aktet ligjore në fuqi për prokurimin publik dhe zbatimin e ligjshmërisë së buxhetit, kryetari i degës kryeson procedurat e prokurimit të drejtpërdrejtë pas nxjerrjes së urdhrit të prokurimit nga Rektori. Harton procesverbalet e Komisionit të Procedurave të Prokurimit me Vlera të Vogla për mallra dhe shërbime.

Në zbatim të rregullave ligjore për marrjen në dorëzim të mallrave, kryetari i Degës Ekonomike kryeson komisionin e marrjes në dorëzim nga të tretët.

Plotëson të gjitha dokumentat shoqëruese të procedurave të prokurimit për çdo urdhër shpenzimi dhe më pas ia kalon Degës së Financës për likuidim.

Mban marrëdhënie me specialistin e shpenzimeve dhe specialistin e të ardhurave të Degës së Thesarit për procedurat e prokurimit, sipas akteve ligjore e nënligjore në fuqi.

Së bashku me Degën e Financës, pranon dhe vlerëson dokumentacionin e paraqitur për bursë nga studentët e vitit të dytë e lart.

Në zbatim të ligjit "Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare", kryetari i degës lëshon urdhër-dorëzimin për daljen nga magazina të vlerave materiale.

Kontrollon normativat e harxhimit dhe harton evidencën mujore të konsumit të karburantit, fletët e udhëtimit mujore të mjeteve të Universitetit, sipas fletëve të udhëtimit ditore të konsumit të përditshëm të plotësuara nga drejtuesit e mjeteve.

Evidenton orët e kryera jashtë orarit, të punonjësve në varësi, si dhe të drejtuesve të mjeteve.

Ekzekuton urdhrat e nxjerra nga Rektori, Kancelari dhe Organet Vendimmarrëse e administrative.

 

2- Sektori i shërbimeve

Sektori i shërbimeve është njësi administrative në varësi të Kryetarit të Degës Ekonomike, drejtohet nga Përgjegjësi i Sektorit dhe ka në përbërjen e tij punonjësit e shërbimit.

a- Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit janë:

Organizon,mbikëqyr dhe kontrollon punën në Sektorin e Shërbimeve.

Ndjek zbatimin e rregullave të brendshme dhe bashkëpunon me njësite e tjera për meremetimin dhe mirëmbajtjen e godinave, ambjenteve, zyrave, pajisjeve dhe orendive me punonjësit në varësi ose me shërbim nga të tretë.

Ndjek zbatimin e detyrave për gjithë punonjësit në varësi.

Ndjek sistemimin e ambjenteve, me punonjësit që ka në varësi dhe punonjësit e njësive të tjera kur lëvizjet janë voluminoze.

Ndjek dhe kontrollon cilësinë e shërbimeve dhe meremetimeve që kryhen në objektet e administruara nga Universiteti.

Për plotësimin e nevojave urgjente për shërbime në Universitet, ngarkon me detyra të ndryshme punonjësit në varësi.

Harton plane pune të përkohshme për punonjësit në varësi, sipas prioriteteve të plotësimit me shërbime.

Në rastet e aktiviteteve të ndryshme, të organizuara nga Universiteti merr masat përkatëse për plotësimin me pajisjet e nevojshme, dekoracionet e duhura, rregullimin, sistemimin dhe pastrimin e mjediseve dhe sallave.

b-Detyrat e punonjesit te sherbimit janë:

Të zbatojë në kohë dhe me cilësi detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit të shërbimeve.

Të pastrojë dhe mirëmbajë nga ana higjenike dhe funksionale sipërfaqet e ambjenteve të brendshme, të jashtme dhe të ambjenteve hidro-sanitare që janë në administrim të Universitetit, sipas ndarjes së bërë nga Përgjegjësi i Sektorit të Shërbimeve.

Të mbajë kontakt të rregullt me Përgjegjësin.e Sektorit per çdo problem disipline, furnizimi apo kërkesë të çfarëdoshme.

 

Për më tepër informacion mund të kontaktoni me:

 Xhovan Saraçi - Kryetar i Degës Ekonomike

e-mail: xhsaraci@unkorce.edu.al

e-mail: xhsaraci@yahoo.com

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

Te gjitha kontaktet