Dega e Burimeve Njerëzore dhe Protokoll-Arkivit është pjesë përbërëse e administratës së Rektoratit. Mban dokumentacionin e plotë mbi të dhënat e çdo punonjësi, kualifikimin dhe aktivitetin mësimor-shkencor të personelit akademik dhe atij administrativ. Ndjek mbarëvajtjen e punës në Universitet nga pikëpamja e disiplines të personelit administrativ dhe akademik.

FUNKSIONET E DEGËS SË BURIMEVE NJERËZORE

Në zbatim të strukturës organizative dhe organigramës së miratuar nga Këshilli i Administrimit i UK-së ndjek plotësimin e vendeve të punës, informon Rektorin për mungesat eventuale dhe përgatit propozimet përkatëse.

Krijon dosjen personale për çdo punonjës të ri dhe pasuron dosjet ekzistuese me të gjitha ndryshimet e mundshme. Çdo veprim në dosjen personale kryhet mbi bazën e dokumenteve autentikë, duke u depozituar një kopje e tyre në dosje.

Administron librezat e punës së punonjësve dhe kryen veprimet përkatëse në to, mbi bazën e vendimeve të Rektorit (pranim, largim ose ndryshim vendi pune).

Mban me përgjegjësi të plotë Regjistrin Themeltar të punonjësve dhe e plotëson atë për çdo lëvizje.

Ndjek plotësimin e kushteve të punës së punonjësve dhe në bazë të akteve ligjore e nënligjore në fuqi edhe trajtimin material e financiar që u takon

Në bashkëpunim me Sektorin Juridik (juristin) pranë Degës së Marrëdhënieve me Jashtë ndjek dhe kontrollon zbatimin e legjislacionit të punës.

 

Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:

Z. Gjergji Përmeti

e-mail: gjpermeti@unkorce.edu.al

e-mail: gjergjipermeti@yahoo.com

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

Te gjitha kontaktet