Lista e Marrëveshjeve

 Marrëveshje Kombëtare (kliko) (excel)

 Marrëveshje Rajonale (kliko) (excel)

 Marrëveshje Ndërkombëtare (kliko) (excel)


 

NË DATËN 26 MARS 2019, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT “ST. KLIMENT OHRIDSKI” BITOLA MAQEDONI

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:

-Rritja e bashkëpunimit

-Ngritja e qendrave kërkimore që krijojnë mundësinë e menaxhimit të inovacionit

-Krijimi i mundësisë për transferim kërkuesish, ekspertësh dhe përfaqësues të tjerë rajonalë

-Mbledhja e ideve

Qendra e inovacionit e ngritur brenda universitetit do të merret me: zhvillimin e ideve të reja inovative dhe shkëmbimin e tyre midis palëve të interesuara, nxitjen e ideve krijuese, mbledhje fondesh etj.

Albanian

NË DATËN 07 MARS 2019, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT "UKSHIN HOTI" Prizren

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:

-Bashkëpunimi akademik

-Zhvillim i aktiviteteve kërkimore, shkencore dhe kulturore

-Shkëmbim studentësh, stafi akademik dhe administrativ

 -Aktivitete dhe publikime të përbashkëta në kërkim

-Pjesëmarrje në seminare, konferenca, evenimente dhe takime akademike

 -Shkëmbim informacioni, materiale mësimore, publikime, programe të veçanta afatshkurtra

Albanian

NË DATËN 06 SHKURT 2019, U NENSHKRUAN DY MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT EKONOMIK DHE FAKULTETIT TË SHKENCAVE TË NATYREËS DHE SHKENCAVE HUMANE TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE SHKOLLËS SË STUDIMEVE EKONOMIKE DHE RAJONALE, UNIVERSITETI I

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:

-Bashkëpunim akademik, në kërkim dhe mësimdhënie

-Realizimi i projekteve të përbashkëta kërkimore, zhvillimi dhe individuale

-Organizimi i leksioneve, simpoziumeve, takime ndërkombëtare, konferenca, shkolla verore dhe workshop-e

-Shkëmbim kërkuesish dhe studentësh

-Shkëmbim informacioni, materiale mësimore, publikime etj.

Albanian

NË SHKURT 2019, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT TË SHKENCAVE TË NATYREËS DHE SHKENCAVE HUMANE TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE PROKURORISË SË RRETHIT GJYQËSOR, KORÇË

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është krijimi i mundësive reale për studentët e programit të studimit Master Shkencor në "Filozofi Sociale" për kryerjen e praktikës institucionale pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Korçë, si edhe formulimi dhe zbatimi i programeve dhe projekteve të përbashkëta dhe bashkëpunime të tjera në fusha të interesit të përbashkët.

Albanian

NË DATËN 20 DHJETOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT MESDHETAR TË SHQIPËRISË

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:
 

-shkëmbim i stafit akademik për zhvillime leksionesh

 -shkëmbim i  studentëve

-shkëmbim literature dhe materiale akademike

 -publikime të përbashkëta

-organizim dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore

-veprimtari dhe seminare akademike dhe kërkimore shkencore

 -bashkëorganizim i programeve te trajnimit afatshkurtër

- organizim dhe pjesëmarrje në programe të veçanta akademike afatshkurtra

Albanian

NË MUAJIN NËNTOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TË ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:

 

-shkëmbim i stafit akademik, studentëve, informacioneve, ideve dhe eksperiencave në fushat me interes të përbaskët

-shkëmbim literature

-organizim seminaresh trajnuese, konferenca, veprimtari dhe projekte kërkimore shkencore të përbashkëta

-udhëheqje studentësh në tema diplomash

-botime shkencore në revistat respektive dhe përdorim reciprok i biblotekave

-shkëmbim programesh dhe planesh mësimore

Albanian

NË MUAJIN NËNTOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TRAKYA, TURQI

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:
 

-shkëmbim stafi dhe studentësh

 -aktivitete të përbashkëta kërkimore

 -leksione nëpërmjet e-learning

 -pjesëmarrje në seminare dhe takime akademike

 -shkëmbim materialesh akademike

 -programe akademike

Albanian

NË DATËN 23 NËNTOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE QENDRËS PËR MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE STUDIME BALLKANIKE, SHKUP SI EDHE LIDHJES SË DIASPORËS SHQIPTARE PËR MAQEDONINË

Palët ranë dakord që bashkëpunimi të realizohet me anë të veprimtarive të përbashkëta
 

-shkëmbimit të informacionit dhe botimeve akademike apo periodike

-shkëmbimi i personelit të specializuar për dhënie leksionesh të veçanta në fushat që palët gjykojnë me interes

- kualifikimi i personelit akademik nëpërmjet organizimit të seminareve trajnuese,

- përdorimi reciprok i bibliotekave për literaturë të paklasifikuar për pedagogët dhe studentët etj.

Albanian

NË DATËN 30 TETOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Marrëveshja parashikon realizimin e disa veprimtarive si:

-krijimin e Qendrës së Informacionit Teknik dhe Shkencor pranë Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës

-zhvillimin e veprimtarive të përbashkëta si seminare, konferenca, ekspozita, trajnime të ndryshme, që kanë për qëllim ndërgjegjësimin e studentëve dhe stafit akademik, për rolin që ka mbrojtja e të drejtave mbi shpikjet në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në vend

-shkëmbimin e 

Albanian

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE DHE INSTITUTIT TË EKZEKUTIMIT TË VEPRAVE PENALE (I.E.V.P), KORÇË

Në datën 20/06/2018 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane të Universitetit “Fan S. Noli” dhe Institutit të Ekzekutimit të Veprave Penale, Korçë, me qëllim krijimin e mundësive reale për studentët e FSHNH për kryerjen e praktikës profesionale pranë I.E.V.P., si dhe për formulimin dhe zbatimin e programeve dhe projekteve në fushat e interesit të përbashkët.

Albanian

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com