Lista e Marrëveshjeve

 Marrëveshje Kombëtare (kliko) (excel)

 Marrëveshje Rajonale (kliko) (excel)

 Marrëveshje Ndërkombëtare (kliko) (excel)


 

NË DATËN 20 DHJETOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT MESDHETAR TË SHQIPËRISË

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:
 

-shkëmbim i stafit akademik për zhvillime leksionesh

 -shkëmbim i  studentëve

-shkëmbim literature dhe materiale akademike

 -publikime të përbashkëta

-organizim dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore

-veprimtari dhe seminare akademike dhe kërkimore shkencore

 -bashkëorganizim i programeve te trajnimit afatshkurtër

- organizim dhe pjesëmarrje në programe të veçanta akademike afatshkurtra

Albanian

NË MUAJIN NËNTOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TË ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:

 

-shkëmbim i stafit akademik, studentëve, informacioneve, ideve dhe eksperiencave në fushat me interes të përbaskët

-shkëmbim literature

-organizim seminaresh trajnuese, konferenca, veprimtari dhe projekte kërkimore shkencore të përbashkëta

-udhëheqje studentësh në tema diplomash

-botime shkencore në revistat respektive dhe përdorim reciprok i biblotekave

-shkëmbim programesh dhe planesh mësimore

Albanian

NË MUAJIN NËNTOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TRAKYA, TURQI

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:
 

-shkëmbim stafi dhe studentësh

 -aktivitete të përbashkëta kërkimore

 -leksione nëpërmjet e-learning

 -pjesëmarrje në seminare dhe takime akademike

 -shkëmbim materialesh akademike

 -programe akademike

Albanian

NË DATËN 23 NËNTOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE QENDRËS PËR MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE STUDIME BALLKANIKE, SHKUP SI EDHE LIDHJES SË DIASPORËS SHQIPTARE PËR MAQEDONINË

Palët ranë dakord që bashkëpunimi të realizohet me anë të veprimtarive të përbashkëta
 

-shkëmbimit të informacionit dhe botimeve akademike apo periodike

-shkëmbimi i personelit të specializuar për dhënie leksionesh të veçanta në fushat që palët gjykojnë me interes

- kualifikimi i personelit akademik nëpërmjet organizimit të seminareve trajnuese,

- përdorimi reciprok i bibliotekave për literaturë të paklasifikuar për pedagogët dhe studentët etj.

Albanian

NË DATËN 30 TETOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Marrëveshja parashikon realizimin e disa veprimtarive si:

-krijimin e Qendrës së Informacionit Teknik dhe Shkencor pranë Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës

-zhvillimin e veprimtarive të përbashkëta si seminare, konferenca, ekspozita, trajnime të ndryshme, që kanë për qëllim ndërgjegjësimin e studentëve dhe stafit akademik, për rolin që ka mbrojtja e të drejtave mbi shpikjet në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në vend

-shkëmbimin e 

Albanian

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE DHE INSTITUTIT TË EKZEKUTIMIT TË VEPRAVE PENALE (I.E.V.P), KORÇË

Në datën 20/06/2018 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane të Universitetit “Fan S. Noli” dhe Institutit të Ekzekutimit të Veprave Penale, Korçë, me qëllim krijimin e mundësive reale për studentët e FSHNH për kryerjen e praktikës profesionale pranë I.E.V.P., si dhe për formulimin dhe zbatimin e programeve dhe projekteve në fushat e interesit të përbashkët.

Albanian

NË MUAJIN MAJ 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TË PORTOS, PORTUGALI

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:
 

-rritja e lidhjes shkencore kulturore

-zhvillimi i bashkëpunimit

-shkëmbim informacioni dhe materiale shkencore

-promovim i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në fushat e interesit të përbashkët

-shkëmbime stafi, kërkues dhe studentë

-zhvillim i kurrikulave

-përgatitja e projekteve të përbashkëta

-pjesëmarrje në seminare dhe takime akademike

Albanian

NË DATËN 20 QERSHOR 2018, U NENSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” KORÇË DHE UNIVERSITETIT TË BAIA MARE, RUMANI.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim midis dy institucioneve në këto fusha:

-Shkëmbim eksperiencave midis stafit dhe studentëve

-Pjesëmarrja në evente shkencore të organizuara nga partnerët

-Shkëmbim i specialistëve për studime dhe kërkim

-Pjesëmarrje në projekte kërkimore të përbashkëta cros-border dhe Erasmus +

-Organizimi i konferencave, tryeza të rrumbullakëta etj.

-Shkëmbime literature

-Mbështetje reciproke në të gjithaciklet e studimit

Albanian

NË DATËN 18 MAJ 2018, U NËNSHKRUA MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS FAKULTETIT EKONOMIK TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” DHE KËSHILLIT KOMBËTAR KONTABILIST (KKK)

Qëllimi kësaj marrëveshjeje është  zhvillimi i veprimtarive kërkimore, shkencore dhe akademike si: - publikime të përbashkëta

- pjesëmarrje në seminare, konferenca

- takime akademike,

- programe të veçanta praktike afatshkurtra

Albanian

Në datën 01 Mars 2018 u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim midis dy institucioneve në këto fusha:

-Shkëmbim i stafit akademik, kërkuesve shkencorë dhe studentëve në kuadër të veprimtarisë kërkimore shkencore

-Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore dhe formuese

-Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e veprimtarive të tjera shkencore

-Shkëmbim literature

-Shkëmbim përvoje

Albanian

Pages

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com