PYETËSOR STUDENTOR PËR CILËSINË E MËSIMDHËNIES PËR LËNDËT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT.

Sektori i Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional, në bashkëpunim me Njësitë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, bazuar në Nenin 103, pika 3 të ligjit nr. 80/2015 për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL, ka hartuar pyetësorin studentor për cilësinë e mësimdhënies për lëndët e programeve të studimit.
Ndryshe nga vitet e tjera këtë vit pyetësori vjen në format elektronik.
Link-u i pyetësorit është shpërndarë në llogaritë e ESSE3 dhe adresat e e-mail të studentëve (do të gjeni gjithashtu shpjegimet e nevojshme për plotësim).
Pyetësori do të jetë aktiv deri më datë 16 qershor 2017.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet