DOKUMENTE STANDARTE TE ANKANDIT PUBLIK

Bazuar në nenin 26, pika 2, të ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008, “Për ankandin publik”, i ndryshuar  dokumentacioni i plotë i ankandit duhet të vihet në dispozicion falas në rrugë elektronike.

 Ankandi Shitje jonxhe, dhjetor, 2020

 Ankandi Shitje jonxhe, shkurt, 2020

 Ankandi Shitje jonxhe dhe fare jonxhe 2019 - 16/12/2019 

 D.S. ankandi Shitje gruri 2019

 Ankandi Shitje jonxhe dhe fare jonxhe 2019 - 13.05.2019 

 Ankandi Shitje jonxhe dhe fare jonxhe 2019

 Ankandi Shitje 650 dengje jonxhe 2018

 Ankandi Shitje e molleve te prodh. nga EDE - 2018

 “Shitje jonxhe” 2018

 “Shitje gruri dhe jonxhe” 2018

 D.S. ankandi Shitje jonxhe 2018

 D.S. ankandi - Shitje gruri 2017 (kliko)

 D.S. ankandi - Shitje gruri 2017 (3/10/2017) (kliko)

 D.S. ankandi mollë 2017 (kliko)