Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

IMPLEMENTATION OF THE DUAL LEARNING PROGRAM (TEACHING & PROFESSIONAL PRACTICE) IN AGRIBUSINESS MANAGEMENT, WHICH APPLIES FOR THE FIRST TIME ACCORDING TO THE EUROPEAN MODEL WAS THE THEME OF A ROUNDTABLE ORGANIZED AT THE FACULTY OF AGRICULTURE WITH THE PARTICIPATION OF DIRECTORS OF INSTITUTIONS THAT FOCUS ON AGRICULTURE IN THE KORCA REGION AND HIGH SCHOOLS, WITH REGIONAL BUSINESS REPRESENTATIVES, TEACHERS, STUDENTS AND OTHER INVITED

On November 23, 2021, in the premises of the Faculty of Agriculture was held a round table on "Implementation of the DUAL learning program (teaching & professional practice) in" Agribusiness Management ", which is applied for the first time according to the European model. In the opening speech, the dean of FA, prof. as. dr. Gjergji Mero stressed that this is an initiative of the Agribusiness department, with priority on the internationalization of curricula, aligning them with the best EU models. He noted that the combination of theory with teaching practice, which is currently being implemented with first year students in this department has turned out to be a successful model in the best universities. According to him, the goal is for this project to have continuity and why not to become a model for other study programs. The initiative undertaken by the Department of Agribusiness is also supported by the Rector of the University "Fan S. Noli", prof. dr. Dhimitri Bello, who congratulated the Faculty of Agriculture, noting that this faculty was established on the basis of the Higher Agricultural Institute, which this year marks 50 years since its establishment: "Today there is a need to combine theory with practice and it is good to we try. I appreciate the presence of local actors in this meeting that can serve as an awareness for graduates of the Korca region to choose the programs of the University "Fan S. Noli". I express my conviction that the initiative for the implementation of the DUAL curriculum will become a model for other programs as well ". Then the lecturer, dr. Dorjan Marku presented in detail the implementation of this model in the study program "Agribusiness Management", emphasizing that its strong point is the development of professional practice for 10 months within the cycle of study "Bachelor" in businesses and public and private institutions at central and local level. The initiative was also welcomed by those present, who gave opinions and discussed the extent to which study programs in the field of agribusiness responded to the demands and needs of the labor market; what is the importance of professional practice in the quality of higher education and the employment challenges of young people; ways of cooperation between the private / public sector and the University, for the realization of teaching-professional practices; what is the role of public institutions at local and central level in encouraging cooperation between academia and businesses and what can be the forms of support; is the DUAL model a promising model for improving the practical aspects of students etc. While expressing satisfaction with what was achieved from this meeting and wishing success to this initiative, Professor Gjergji Mero said that in this context there will be many other meetings and discussions.

Më pas pedagogu, dr. Dorjan Marku prezantoi në mënyrë të detajuar zbatimin e këtij modeli në programin e  studimit “Menaxhim Agrobiznesi”, duke theksuar se pika e fortë e tij është zhvillimi i praktikës profesionale për 10 muaj brenda ciklit të studimit “Bachelor” në biznese dhe institucione publike dhe private në nivel qëndror dhe lokal.

 Nisma u përshëndet edhe nga të pranishmit. të cilët dhanë mendime dhe diskutuan në lidhje me  atë se deri në çfarë mase programet e studimit në fushën e agrobiznesit, i përgjigjën kërkesave dhe nevojave të tregut të punës; çfarë rëndësie merr  praktika profesionale në cilësinë e arsimit të lartë dhe sfidat e punësimit të të rinjve; mënyrat e bashkëpunimit midis sektorit privat/publik  dhe Universitetit, për realizimin e praktikave mësimore-profesionale; cili është roli i institucioneve publike në nivel lokal dhe qëndror në inkurajimin e bashkëpunimit midis universitetit dhe bizneseve dhe cilat mund të jenë format e mbështetjes; a është modeli DUAL një model premtues për përmirësimin e aspekteve praktike të studentëve etj.

Ndërsa shprehu kënaqësinë për sa u arrit nga ky takim dhe duke i uruar suksese kësaj nisme profesor Gjergji Mero tha se në këtë kuadër do të ketë edhe mjaft takime e diskutime të tjera. 

Leave a Reply

en_USEnglish