KRITERET E PRANIMIT PËR PROGRAMET E CIKLIT TË PARË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 2, ju lutemi gjeni bashkëngjitur tabelën që specifikon detajimet e secilit program studimi, sipas propozimeve të Njësive Bazë bazuar ne nenin 25, pika 8 të ligjit të mësipërm dhe miratimit nga Senati Akademik i Universitetit “Fan S. Noli”.

  • Kriteret shtese të pranimit, të paraqitura në vijim, synojnë të matin elementët cilësorë dhe sasiorë të kualifikimit arsimor të kandidatëve që do të zgjedhin këto programe. Në këtë këndvështrim, është rënë dakord që për programet e studimit Administrim Biznesi në Marketing, Administrim Biznesi në Turizëm, Menaxhim, Matematikë Fizikë, Matematikë Informatikë dhe Teknologji Informacioni, 50% të vlerësimit do ta zerë nota mesatare e llogaritur sipas VKM-së nr. 407,datë 01.06.2016 “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017” dhe 50% mesatarja e grup lëndëve të vlerësuara si të rëndësishme për vetë profilin e programit.
  • Për të gjithë programet e tjera të studimeve ky raport do të jetë 70%  të vlerësimit do ta zerë nota mesatare e llogaritur sipas VKM-së nr. 407,datë 01.06.2016 “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017” dhe 30% mesatarja e grup lëndëve të vlerësuara si të rëndësishme për vetë profilin e programit.
  • Mesatarja e grup lëndëve llogaritet si mesatare e thjeshtë e notave të grup lëndëve të marra nga kandidatët gjatë gjithë viteve të studimit në arsimin e mesëm të lartë.
  • Për programet e studimit “Mësuesi në Arsimin Fillor Klasa I-VI”; “Mësuesi për Arsimin Parashkollor”; “Gjuhë Angleze” dhe “Gjuhë dhe kulture Frënge” për llogaritjen e mesatares së grup lëndëve të specifikuara do të merren parasysh edhe koefiçentet e shkollave të mesme që janë bashkëngjitur këtij materiali.

Kriteret e pranimit sipas lëndëve bërthame të profileve të shkollave të mesme.....kliko

Kriteret e pranimit të detajuara sipas listes së lëndëve të profileve të shkollave të mesme bashkë me formulën e llogaritjes se pikëve përfundimtare:

  • Fakulteti i Edukimit.....
  • Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane......
  • Fakulteti Ekonomik.....
  • Fakulteti i Bujqesise.....
 

Location (Map)

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts