Stafi administrativ

PERSONELI  NDIHMËSMËSIMOR 

  • Ndihmësja e dekanit

Përgjigjet për zbatimin korrekt të detyrave të lëna nga Dekani. Ndihmon  në përgatitjen e materialeve për Dekanin dhe dërgimin e tyre në destinacion, merr dhe tejçon informacion dhe porosi brenda e jashtë fakultetit për problematika të ndryshme, ndjek realizimin e porosive të Dekanit për stafin akademik e administrativ. Ndihmësja e Dekanit përgjigjet për korrespondencën nga protokolli, procesverbalet e mbledhjeve të dekanatit, administrimin e vulës së fakultetit si dhe koordinon takimet e Dekanit me punonjësit, studentët, partnerët, publikun etj.

Ndihmësja e dekanit: Znj. Irena Daut

e-mail : irenadaut@yahoo.com

 

  • Sekretaria mësimore dhe Zyra e Informimit dhe Orientimit të Studentëve

Zyra e Sekretarisë Mësimore dhe Informimit dhe Orientimit të Studentëve është përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve. Zyra e Sekretarisë Mësimore është përgjegjëse për rregullimin, monitorimin dhe arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose  transkripti lidhur me studentët. Sekretari mësimore kanë përgjegjësi për hedhjen, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave mësimore të studenteve dhe të procesit mësimor dhe në mënyrë të veçantë kanë përgjegjësi për plotësimin e regjistrit bazë të studentëve. Kjo njësi është një strukturë racionale për të përmbushur sa më mirë detyrat e organizimit të procesit mësimor të fakultetit, në shërbim të studentëve dhe të stafit akademik.

 

Sekretaria mësimore 

Nr.Tel: ++355 822 42201

Znj.  Xhensila Kristo - Kryesekretare

e-mail: xkristo@unkorce.edu.al

Znj.  Adelina Çifligu - Sekretare

e-mail: acifligu@unkorce.edu.al

 

Zyra e Informimit dhe Orientimit të Studentëve

Znj.  Madela Velo - (Departamenti  i Financë -Kontabilitet)

Znj.  Irma   Damo - (Departamenti Menaxhim dhe Marketing Turizëm)

 

 
 

Contacts

Rector
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Secretary of Rector
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for curricula and academic management
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Deputy Rector for scientific research and project management
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator of University

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

All contacts